paskui

paskui
1 paskuĩ adv. K, Ds, Ldvn, Pb, pãskui Žgč, Klvr, pàskui Jsv; R, Sut 1. tada, kai ankstesnis veiksmas atliktas (žymint vienas po kito iš eilės vykstančius veiksmus): Pirma gerai išakėk, paskuĩ sėk Glv. Javus džiovena, paskuĩ iškulia, paskuĩ vėl džiovena Antr. Pasigirsta šaudymas. Viena papliūpa, paskui kita, ir dar kita J.Balt. Pàskui siūlus parpjaunam par pusę [verdamos į nytis] Prnv. Pãskui kai pradėjo apie jį sakyt, misliau, kad klieda Slm. Parėjo, tuoj už stalo, prisišlavė prisišlavęs, paskui bimbt lovą i gulia Škn. Pãskui skaito gerybes, kurios ižg čia eit DP190. ^ Pirma meiliai, paskui – peiliai PPr128. 2. Grv po kiek laiko, vėliau: O kas bus paskuĩ, kad jau gyvent nederėsim? K.Donel. Užnoksi, mažas būdamas, ar velnias tave atganys paskui?! J.Balt. Miškas buvo, paskuĩ iškirto Trak. Nusimainė (mainikaudamas gavo prastą arklį), kad pats paskuĩ neliaunas Grz.kada nors vėliau, kitu laiku, ne dabar: Pãskui suvalysim Šlu. Dabar neturiu kada, paskuĩ užeisiu Dkš. 3. vėliau negu kiti: ^ Kas pirma į maišą, tas paskui iš maišo NžR.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • paskui — paskui̇̃ 1 prv. Pirmà kalbėk tù, paskui̇̃ kalbėsiu àš …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paskui — pãskui 2 prv. Mamà ei̇̃na priekyje, vai̇̃kas pãskui …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paskui — pãskui 3 prl. Àš bėgau pirmà jõ, o ji̇̀s pãskui manè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paskui — 3 pãskui praep. su acc., dat., gen., paskuĩ 1. iš paskos, įkandin: Tuojau, paskui ką SD170. Eimi paskui jį R263. Šuo pãskui žmogų bėga GK1933,9 10. Jis (ošimas) kelia jo minty vieną paskui kitą skaudžius atsiminimus J.Bil. Jis pãskui mane eit …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskui — 2 pãskui adv., paskuĩ iš paskos: O paskui eina dar didesnė minia žmonių J.Bil. Paskui važiuoju R263. Pãskui ėjimas KII78. Eina pãskui atsilikusi Ūd. Sekioja kap uodega pãskui Dkš. Kumelukas bėga pãskui LKKI86. Vienas pirma bėgo, o anas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskuitinis — paskuĩtinis, ė adj. (1), paskuitìnis (2) Dv žr. 2 paskutinis: 1. Paskuĩtinis atejai, tai palauk Švnč. Paskuĩtinė diena ganyt Ad. Dar̃ jau prasdės paskuitìnė žiemos savaitė Vs. Paskuitìnis [lietuvių gyvenamas] sodžius Žrm. Gyvenom tęnai, pas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskuigalis — paskuĩgalis sm. (1) [K], paskuigalỹs (3b) BŽ150 žr. pasturgalis: 1. Ratų pirmagalys ir paskuĩgalis Pb. Ratų ešys dvijai: pirmagalio ir paskuĩgalio Vb. Vežėčių paskuĩgalis parsiskrodė purvynėn Sb. Korų paskuĩgalis liko ant kalno, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskuilakos — paskuĩlakos sf. pl. (1) 1. Ds, Kkl, Šl, OG207, Svn prasti, apgadinti, lengvesni grūdai, kurie vėtant krinta arčiau pelų: Prasti čia tavo rugiai – paskuĩlakos Ob. Paskuĩlakas supilk bamblėn Kp. Rugių paskuĩlakas barstiniam sumalk Slm. Kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskuilaka — paskuĩlaka scom. (1) 1. niekam vertas, netikęs žmogus ar gyvulys: Jau tu, žmonel, ne pjovėja, ale paskuĩlaka Prng. Kur aš dėsiu tokį paskuĩlaką arklį! Č. 2. nerimtas, bėgiojantis žmogus: Et, jis paskuĩlaka (laksto paskui mergas) Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskuilakai — paskuĩlakai sm. pl. (1) 1. žr. paskuilakos 1: Grūdus vėtydavo vėtykle – atskiria paskuĩlakus, netikesnius grūdus Kkl. Sušluok paskuĩlakus Sb. Privėčiau penkis pūrus paskuĩlakų Ldk. 2. likučiai, atliekuolės, atlaikai: Siuvėjas surankiojo rūbų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”